COO – en ideal interimsroll

Ibland uppstår situationer när VD eller övriga ledningsgruppen behöver utökas eller avlastas med ledningsuppgifter under en period. Det kan exempelvis handla om ett projekt som ska genomföras som kräver en erfaren ledare. En interim COO kan vara lösningen.

COO är förkortning för ’Chief Operating Officer’ eller ’Chief Operations Officer’ och tillhör således gruppen av övriga ”C-level” positioner. Till skillnad mot övriga C-nivåroller, som har funktionella ansvarsområden, så definieras COO-rollen utifrån aktuell bransch och VDs behov. Med den alltmer ökande komplexiteten i många branscher och verksamheter så är det i många fall svårt för en vd att överblicka hela verksamheten. COO kan exempelvis ha en utpräglat internt fokus, i det fall vd kanske fokuserar på externa relationer.

I en industriell verksamhet med tillverkning så kan en COO exempelvis ansvara för hela värdekedjan, från utveckling till leverans. COO tillser att verksamheten är effektiv, har rätt kompetens och bemanning samt att produkter och tjänster levereras enligt kundernas förväntningar. 

I en service- eller tjänsteverksamhet kan COO ha ett motsvarande ansvar, att tillse att den löpande verksamheten flyter på. Såsom rätt resursdimensionering och kontinuerlig förbättring av rutiner och arbetssätt.

I båda exemplen ovan så fungerar COO tvärfunktionellt, knyter ihop flera funktioner i en hel värdekedja. Ibland är denna värdekedja inte samspelt internt och det övergripande ansvaret för helheten saknas – förutom VD’s ansvar. Genom att trimma organisationen att fungera bättre tillsammans kan en COO åstadkomma ett stabilare och kundfokuserat flöde genom verksamheten. Effekterna kan exempelvis avläsas i nöjdare kunder, minskad kapitalbindning, bättre resursutnyttjande, nöjdare medarbetare och lägre relativkostnad.

Ett annat exempel på en COO-roll är den som är mer fokuserad, såsom inköp/produktion, order/leverans eller förvärv/integration. Oavsett ansvarsområde och situation kan rollen som COO fungera såväl i en permanent position som interimistiskt under en övergångsperiod, exempelvis när ett verksamhetövergripande projekt ska genomföras. Med mandat och befogenhet tar COO ansvaret för projektet. När det är genomfört kan den interima COO-rollen med fördel avvecklas och återstående ansvarsområden fördelas på kvarvarande funktioner.

Hos Replacement Partners får ni tillgång till kvalificerade och erfarna interimschefer som snabbt kan komma på plats, sätta sig in i verksamheten, driva på och åstadkomma konkreta resultat i rollen som interim COO. I vårt nätverk finns ledningserfarenheter från bland annat tillverkningsindustri, detaljhandel, life science, hotell & restaurang, livsmedel, skog/papper, IT/telecom, bygg & fastighet, logistik, processindustri och partihandel. Välkommen med en förfrågan!

Lämna ett svar