Så tar du stegen mot en hållbar affär

Att vi är mitt i en klimatkris som redan fått stora följdeffekter som väderkatastrofer, utrotning av växt och djurarter, svält mm kan inte ha undgått någon.  Men varje kris innebär också en affärsmöjlighet. Så här tar du första stegen för att ditt företag ska bli ett företag som bidrar till att lösa hållbarhetsutmaningarna utan att tappa långsiktigt lönsamhetsfokus. Bodil B. Czarnecki ger här sin syn på saken.

Hållbarhet (eng: sustainability) är ett komplext område med många parametrar så det är inte konstigt att många ledare känner att det är svårt att veta i vilken ände man ska börja, eller var man ska fokusera. Särskilt som det vanliga arbetet med vinst- och tillväxtmål också ska uppfyllas. 

Risker och möjligheter
Men det blir allt viktigare att företag och organisationer har en strategi för hur man ska förhålla sig till de globala utmaningarna. Intresse och krav ökar från såväl samhälle, politiker, myndigheter, konsumenter, kunder, leverantörer och inte minst medarbetare och potentiella medarbetare. Det räcker inte längre att göra en enstaka hållbarhetskampanj eller mäta CO2-utsläpp – det cirkulära tänket ska helst genomsyra hela företaget eller organisationens strategi. Är man inte med på tåget så riskerar man att hamna på efterkälken. Att bli den som blir utkonkurrerad p.g.a. otillräcklig hållbarhetsstrategi är ur ett långsiktigt affärsperspektiv direkt riskabelt. Mycket snack utan verkstad är heller inte bra. Både i sociala media och press har jakten börjat på de företag som skönmålar sina hållbarhetsaktiviteter (s.k. ”greenwashing”). Så tiden för att börja agera är nu. Både ur ett globalt miljöperspektiv som ur ett affärsperspektiv. Framtiden väntar inte. Men visst kan man ta det i steg.

Genom att ta tag i det hela nu så finns det enorma möjligheter. Ni har större chans att vinna nya affärer, hitta nya marknader, upptäcka bättre produktionsmetoder och nya partners, öka engagemanget hos personalen eller locka till er fler jobbsökande och samarbetspartners. Varumärket stärks såväl internt och externt och ni blir uppskattade för er långsiktighet. Ert företag eller organisation blir helt enkelt en del av lösningen för de globala problemen istället en del av problemet. 

Fyra råd för ett hållbart, lönsamt företag
1. Bemanna rätt. Tillsätt någon som är internt och externt ansvarig för samordning av hållbarhet. En kommunikativ person som har beslutsmandat, förstår affärsnytta, både kan hjälpa till att driva strategi, aktiviteter, bygga varumärke externt och bygga engagemang internt – och som kan koordinera de olika interna funktionella insatser.

Detta är viktigt! Görs det inte riskerar man att alla jobbar i silo, övergripande affärsfokus haltar och arbetet går sakta framåt. Om förståelsen saknas hos medarbetarna missar man möjligheterna med interna hållbarhetsinnovationer och medarbetarna som ambassadörer.

Lösningen om man vill börja direkt men inte har budget för en tillsvidareanställd är en interim-upplägg med en person som lägger grunderna och strukturen för det fortsatta arbetet.

2. Säkerställ att alla använder samma terminologi. Hållbarhetsområdet har en mängd olika uttryck och modeller, och det är viktigt att tidigt säkerställa att alla inom er organisation är helt överens om vilka ord som ni använder och betydelsen av dem. Då undviks onödiga missuppfattningar.

De senaste åren har allt fler samlats kring ordet hållbarhet (sustainability) som ett samlingsbegrepp för hållbart agerande inom miljö (environmental), samhälle (social) och människor (people).

3. Säkerställ baskompetens och engagemang på ledningsnivå. Alla inom företagets eller organisationens ledning bör åtminstone ha en övergripande insikt om de stora globala utmaningarna, hur de interagerar, FNs globala mål, vilka påverkande trender och legala krav som finns eller kommer. Och förstås stå enade bakom en höjd ambition och förhållningssätt för hållbarhet.

4. Definiera hållbarhetsposition och mål. Nästa steg blir att definiera var står ni idag och vart ni skulle vilja vara inom x år. Besluta om ert strategiska fokus, mål och delmål, taktiska aktiviteter och uppföljningskriterier m.m. sett både ur ”cirkulära hållbarhetsperspektiv” och ur traditionellt ”vinst/tillväxtperspektiv”. Sedan kan resan starta…

Bodil B. Czarnecki har både Business Sustainability Manager utbildning från Cambridge och praktisk erfarenhet som tidigare ansvarig för koordinering av hållbarhet och kommunikation på Mölnlycke Health Care.

Lämna ett svar